Arktinen älykäs metsäverkosto

Arktisen älykkään metsäverkoston tavoitteena on tiivistää toimijoiden välistä yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jakamalla hyviä käytäntöjä ja luomalla uusia yhteistyöverkostoja voi parantaa alueen yritysten elinvoimaa ja edistää kestävää kehitystä.

Hankkeen tavoitteena on arktisen älykkään metsäverkoston perustaminen osana arktisen älykkään erikoistumisen jalkauttamiseksi käynnistettyjen Arctic Smartness klustereiden toimintaa. Metsäverkosto linkittyy ennen kaikkea Arktinen teollisuus ja kiertotalous sekä Arktinen älykäs maaseutuverkosto klusterien toimintaan. Hankkeen tavoitteena on arktisen älykkään metsäverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen, Lapin metsätalouden toimintaedellytysten vahvistaminen, arktisen metsäosaamisen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien toiminnassa kotimaassa ja kansainvälisesti sekä Lapin maakunnan kehittäminen kansainvälisesti kiinnostavaksi arktisen metsätalouden harjoittamisen ja kehityksen mallialueeksi.

Toiminnan lähtökohtana on metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden kestävä ja monipuolinen hyödyntäminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa (omistaja – ja metsälörakenne) ja luonnonoloissa (ilmastonmuutos). Tavoitteena on yritysten tarpeista lähtevä kehittämistoiminta metsään liittyvien elinkeinoalojen kestävän ja vähähiilisen toiminnan turvaamiseksi, kannattavuuden kohentamiseksi, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvun lisäämiseksi. Metsäverkostoon kuuluvat alkuvaiheessa maakunnan keskeiset metsätalouden toimijat.

Hankkeen toiminnan myötä verkostoon saadaan mukaan toimialalla toimivia yrityksiä, jotka vielä ovat Arctic Smartness klusteritoiminnan ulkopuolella. Tämä toteutetaan metsäverkoston toimijoiden yhteistyöllä siten, että kukin toimija tiedottaa verkoston toiminnasta ja mahdollisuuksista kumppaniyrityksiään yhteistyössä Arctic Smartness klustereiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteinä ovat: arktisen älykkään metsäverkoston kartoitus ja kuvaus, arktisen metsäverkoston esittelymateriaalin julkaiseminen olemassa olevien kanavien kautta (esim. House of Lapland), arktisen metsätalouden harjoittamisen esimerkki – ja esittelykohteiden etsiminen, biotaloustreffien järjestäminen, uuteen Eu-rahoituskauteen valmistautuminen, benchmarking Suomessa ja kansainvälisesti sekä metsäverkostoon liittyvän kansainvälisesti vertailtavan tilastoaineiston koostaminen, päivittäminen ja julkaisu.

Arktinen älykäs metsäverkosto -projektin hanketoimijat:

Suomen metsäkeskus

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Tehtävämme on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu on (Lapin AMK) on monialainen koulutusorganisaatio, joka tekee korkeatasoista tutkimus- ja kehittämistyötä yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Lapin ammattikorkeakoulussa on noin 5 500 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminta on ammattikorkeakoulujen kärkeä Suomessa. Biotalouden osaamisryhmän ydinosaamista on arktisen alueen maa- ja metsätalouden sekä luonnontuotealan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämisosaaminen, jossa korostuvat älykkäät luonnonvarojen hallinta-, hankinta- ja logistiikkaratkaisut, bio- ja kiertotalous, luonnonvarayrittäjyys sekä maa- ja metsätalouden elinkeinoja palveleva kehittämistoiminta.

 

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.

Metsähallitus

on monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Olemme valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.

Suomen 4H-liitto

tarjoaa lapsille ja nuorille tietoa luonnosta, metsätaloudesta, metsän virkistystoiminnasta sekä metsiin liittyvistä työmahdollisuuksista.

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. MTK-liitoilla – ja yhdistyksillä sekä metsänhoitoyhdistyksissä on yhteensä jäseniä noin 324 000. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.