Kansainvälistymisen tiekartta

Ohjelmakaudella 2014-2020 Lappiin on saatu 7,4 miljoonaa euroa kansainvälistä EU-rahoitusta ja 8,2 miljoonaa euroa kansallista EU-rahoitusta. Tulevalla ohjelmakaudella kansallisen rahoituksen määrän ennustetaan laskevan, jolloin kansainvälisen rahoituksen rooli kasvaa. Kokosimme lappilaisille yrityksille ja muille toimijoille tiekartan kansainvälistymiseen ja kansainväliseen rahoitukseen.

Kansainvälistymisosaamisen puutetta ei kannata pitää esteenä kansainvälisiin verkostoihin lähtemiseen. Kansainvälistyminen vaatii uskallusta hypätä tuntemattomaan, ja se voi poikia merkittäviä kasvun mahdollisuuksia.

Paikallisen osaamisen hyödyntäminen

Lapissa on paljon paikallisia yritysasiantuntijoita, joiden palveluja ei kannata jättää hyödyntämättä. Erityisesti kasvua tavoittelevan tai aloittelevan yrityksen kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Yritysneuvojia löytyy ELY-keskuksesta, Business Finlandilta sekä kuntien elinkeinoyhtiöistä. Tätä kautta saat neuvoja yrityksen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen sekä rahoitusta investointeihin.

ELY-keskus

 • Asiantuntijapalveluja ja koulutusta liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen
 • Kehittämisavustus
 • Investointituki

Business Finland

 • Tuki liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen
 • Innovaatioseteli
 • Messuavustukset ja avustukset kohdemarkkinaan tutustumiseen

Team Finland

 • Asiantuntijapalvelut
 • Kansainväliset verkostot, mm. edustustojen kontaktit maailmanlaajuisesti

Lisäksi lappilaisilla on käytössään EAKR ja ESR-rahoitus sekä Maaseuturahaston rahoitus ja Leader-rahoitus.

Kannattaa hyödyntää myös alueellisten klustereiden osaaminen ja verkostot. Klusterit koostuvat paikallisista yrityksistä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista, kehittämisorganisaatioista, kunnista ja muista elinkeinoelämää tukevista toimijoista. Klusterissa, jokainen toimija tuo oman asiantuntemuksensa ja verkostonsa kaikkien käyttöön. Klusteritoimintaan lähteminen on hyvin matalan kynnyksen toimintaa riittää, että olet yhteydessä klusterissa mukana oleviin asiantuntijoihin.

Klusterin toimintaan osallistuminen edellyttää vastavuoroisuutta eli oman asiantuntemuksen ja verkostojen jakamista. Osa klustereiden tarjoamista palveluista voivat myös olla maksullisia.

Mitä klusteri tarjoaa yritykselle?

 • Paikallisten tutkimus – ja kehittämisorganisaatioiden asiantuntemuksen
 • Alan toimijoiden paikalliset ja kansainväliset kontaktit
 • Ideoiden testaus ja yhdessä kehittäminen
 • Yritysten tarpeet tulevat huomioiduksi maakunnallisessa kehittämisessä
 • Klustereiden esiintuomien kehittämistarpeiden pohjalta lähdetään mukaan kansainvälisiin kumppanuuksiin
 • Verkostoituminen muiden yritysten kanssa sektorirajat ylittäen voi poikia uusia innovaatioita
 • Arctic Smartness –brändi, joka on lappilaisten elinkeinojen kehittäjien yhteinen brändi maailmalla. Arctic Smartness –yhteistyö on kasvattanut mainettaan Euroopassa jo usean vuoden ajan.

Mukaan kansainvälisiin verkostoihin

Klusteritoiminta on matalankynnyksen tapa päästä mukaan verkostoihin. Klusterissa mukanaolijat tarjoavat olemassa olevia verkostojaan ja kontaktejaan käyttöösi. Mukanaolo yhdessä verkostossa puolestaan voi poikia uusia kontakteja. Lisäksi esimerkiksi Business Finland on kerännyt sivuilleen tietoa tulevista kansainvälisistä verkostoitumistilaisuuksista.

Lappi on maakuntana mukana eurooppalaisissa alueidenvälisissä kumppanuuksissa. Klustereilla on kumppanuuksien kautta kontaktit yhteensä yli 80 eurooppalaiseen alueeseen 22 eri maasta. Tämän lisäksi kontakteja löytyy teemoista riippuen myös muualle maailmaan. Kaivosteollisuudessa Lappi on maakuntana mukana globaalissa verkostossa, liikunta-alalla on rakennettu kontakteja Kiinaan, minkä lisäksi Lappi on vahvasti mukana lähialueyhteistyössä Barentsin ja Pohjoiskalotin alueilla ja laajemmin pohjoisilla alueilla ympäri maailman. Myös kunnilla on kontakteja ystäväkaupunkien kautta muualle maailmaan.

Kansainvälinen verkostoituminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja verkostojen hyödyt saattavat realisoitua vasta vuosien päästä. On kuitenkin tärkeää olla aktiivisesti näkyvillä kansainvälisesti, se rakentaa hyvää ja luotettavaa kuvaa muille.

”Kun yrityksen omat rajat tulevat vastaan, klusteri voi auttaa yritystä kasvamaan, kehittymään ja pysymään mukana globaalissa kehityksessä”

– Dr. Anna Sobczak,
DG GROW

Yhteisten teemojen kehittäminen yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa

Kansainväliset kontaktit tuovat mahdollisuuden lähteä mukaan kansainvälisiin projekteihin. Jo pelkkä hakemusprosessi on yritykselle sen strategiatyötä ja mahdollisuus hankkia strategisia verkostoja. Hankeverkostoista voidaan löytää osaajia omalle liiketoiminnalle ja löytää uusia markkinoita. Muun muassa klusterin kautta voi kuulla suunniteltavista hankkeista ja ehdottaa uusia.

Matalan kynnyksen aloitus kansainvälisille hankkeille on lähteä mukaan lähialueyhteistyöhön Interreg tai CBC –rahoituksella. Yritys voi päästä mukaan hankkeisiin pienelläkin summalla.

Klustereiden kautta voi päästä mukaan myös älykkään erikoistumisen1 kumppanuuksiin. Kumppanuuksia viedään eteenpäin maakunnallisella tasolla, mutta työtä tehdään Lapin elinvoiman, elinkeinojen ja yritysten hyödyksi, jolloin alueelliset näkökulmat ovat keskiössä. Kansainvälinen rahoitus näyttäytyy yrityksille monesti kaoottisena, minkä vuoksi julkisia toimijoita tarvitaan koordinoimaan, avaamaan ovia ja viemään yritysten viestiä kansainvälisiin verkostoihin. Kumppanialueilta voi löytyä mahdollisuuksia yritysten yhteistyölle ja uusien innovaatioiden kehittämiselle. Temaattisen kumppanuudet ovat viitekehys kohdennetummalle julkisten varojen käytölle, joka puolestaan toimii vipuvoimana yksityisille investoinneille. Tämän hetkiset teemat, joissa Lappi on kumppanina ovat:

Jos haluat vaikuttaa alasi kehittymiseen maakunnassa, voit lähteä mukaan Interreg Europe –hankkeiden sidosryhmäyhteistyöhön. Interreg Europe –hankkeissa tarkoituksena on jakaa alaan liittyvää osaamista ja hyödyntää muilta alueilta opittuja käytäntöjä alan kehittämiseen omalla alueella.

 • REMIX (Kaivosteollisuuden kestävyyden parantaminen)
 • SocentSPAs (Yhteiskunnallinen yrittäjyys harvaan asutulla alueella)
 • APPROVE (Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton tukeminen)
 • Inno4Sports (Liikunta-alan elinkeinojen kehittäminen)
 • RegionArts (Luovien alojen ja ICT-alan yhteiset innovaatiot)
 • EXTRA-SMEs (Kalanviljelyelinkeinon kehittäminen)

Alueiden välisten kumppanuuksien ja yhteistyöhankkeiden tarkoituksena on suora investointirahoitus ja kasvun mahdollisuudet lappilaisille yrityksille. Lisäksi alueidenvälinen yhteistyö tuo Lapin äänen esiin EU-areenoilla ja parantaa mahdollisuuksia Lapin erityispiirteiden huomioonottamiseen EU-rahoituksesta ja lainsäädännöstä päätettäessä.

Alueiden yhteiset ideat eteenpäin suoralla EU-rahoituksella

Kun yhteistyössä syntyy innovaatio ja sitä halutaan viedä pidemmälle, tarjoaa EU alueidenvälisille innovaatioille kehittämisrahoitusta. Suora EU-rahoitus on erittäin kilpailtua, ja tässä vaiheessa innovaation pitää olla Euroopan laajuisesti kilpailukykyinen.

Horisontti 2020 –ohjelma rahoittaa kansainvälisiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on tieteellisen osaamisen kasvattaminen, uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto tai yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen.

Lappi on mukana seuraavissa Horisontti 2020 -hankkeissa:

 • ARCSAR – Arctic Security and Emergency Preparedness Network (Lapin AMK)
 • ROSEWOOD – European Network of Regions on Sustainable Wood Mobilisation (Luke, Lapin AMK)
 • MIREU – Mining and Metallurgy Regions of Europe (GTK, Lapin yliopisto, Lapin liitto)
 • Decochrom – Decorative Applications for Self-Organic Molecular Electrochromic Systems (Lapin yliopisto)
 • SCRREEN – Solutions for Critical Raw materials, a European Expert Network (GTK)
 • MinLand – Mineral resources in sustainable land-use planning (GTK
 • ORAMA – Optimising quality of information in RAw MAterials data collection across Europe (GTK)
 • NEXT – New Exploration Technologies (GTK)
 • UpDeep (GTK)

Horisontti-ohjelman alla on myös erillisrahastoja:

 • INNOSUP -ohjelma tukee innovaatiota tukevien toimijoiden yhteistyötä ja vertaisoppimista. Tavoitteena on luoda uusia lähestymistapoja parempaan innovaatiotukeen rahoittamalla innovaatiotoimijoiden mahdollisuuksia kaikkialla Euroopassa.
 • Fast Track to Innovation tukee hankkeita, joissa kehitetään innovaatioita avoimen innovaation tai yhteiskehittelyn keinoin ja tarkoituksena on innovaation tuominen markkinoille 3 vuoden sisällä. Rahoitettavissa hankkeissa tulee olla 3-5 kumppania konsortioilla, joista vähintään 2-4 ovat elinkeinoelämän edustajia. EU:lta voi saada max. 3 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle.
 • COST (European Cooperation in Science and Technology) –ohjelma tukee erityisesti nuorten tutkijoiden ja uusien tutkimusryhmien verkostomaista yhteistyötä uusilla tieteen ja teknologian aihealueilla. Tutkimusryhmillä tulee olla kansallinen rahoitus omalle tutkimustoiminnalleen, ja COST-ohjelma tukee kansainvälistä yhteydenpitoa, kuten vierailuja. Tutkimusyhteistyössä tulee olla mukana organisaatioita vähintään 7 maasta.

EU:n suora rahoitus yrityksille rahoituskaudella 2014-2020

EU:lla on tarjolla investointirahoitusta myös suoraan yrityksille, jolloin kansainvälistä verkostoa ei välttämättä tarvita. Suora EU-rahoitus on kuitenkin erittäin kilpailtua ja vaatii Euroopan laajuisesti kilpailukykyisen innovaation, minkä lisäksi hakemuksen kirjoittaminen vaatii resursseja ja ammattitaitoa. Klustereiden ja Business Finlandin asiantuntijat voivat kuitenkin auttaa yritystä alkuun hakemuksen laatimisessa.

Horisontti 2020 PK-instrumentti – Suora innovaatiorahoitus edistyksellisille tuotteille

 • Vaihe 1 – Toteutettavuusselvitys: 50 000 €
 • Vaihe 2 – Tuotekehitys: 0,5 – 2,5 miljoonaa euroa
 • Vaihe 3 – Yrityskiihdyttämö: Ilmaiset asiantuntijapalvelut

Eurostars – Rahoitus yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan

 • Tuotekehitystä ja tutkimusta tekeville pk-yrityksille, jotka
  • kehittävät innovatiivista uutta tuotetta, prosessia tai palvelua
  • haluavat päästä uusille markkinoille
  • haluavat tehdä kansainvälistä yhteistyötä
  • haluavat kaupallistaa innovaationsa nopeasti
 • Kriteerit: hakijana tulee olla vähintään kaksi pk-yritystä edustaen vähintään kahta Eurostarsin 36 jäsenvaltiosta
 • Tukiprosentti 40-60%

EUREKA-klusterit – Kansainvälinen klusteriyhteistyö

 • EUREKA-klusterit ovat pitkän aikavälin kumppanuuksia, joiden tavoitteena on kehittää Euroopan kilpailukyvyn kannalta keskeisiä teknologioita.
 • Klusterit järjestävät kansainvälisiä projektihakuja, joihin otetaan mukaan yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia
 • Suomen kontaktipiste: Business Finland

EUREKA-yksittäisprojektit – Markkinalähtöiset tutkimus- ja kehitysprojektit

 • Yrityksen johtama projektiryhmä, johon kuuluu toimijoita vähintään kahdesta 41 EUREKA-jäsenmaasta
 • Suomen kontaktipiste: Business Finland

Eurooppalaiset julkiset hankinnat

TED (Tenders Electronic Daily) on järjestelmä, jossa julkaistaan Euroopan laajuisia tarjouspyyntöjä. Tarjouspyyntöihin lähteminen voi olla yritykselle mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa.

Muut EU:n erillisrahoitusohjelmat – jokaiselle jotakin

LIFE –ohjelma rahoittaa hankkeita, joiden tarkoituksena ympäristön- ja luonnonsuojelu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahoitusta voi saada esimerkiksi vähäpäästöisyyttä, energia- ja resurssitehokkuutta tukevien innovaatioiden tai toimintamallien kehittämiseen ja tutkimukseen. LIFE-ohjelmasta rahoitusta voi hakea yhden toteuttajan hankkeille tai yhteistyöhankkeille, ja rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset toimijat sekä järjestöt.

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) –väline tähtää liikenne, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen. CEF myöntää investointeihin mm. tukea ja lainantakausta. Ohjelmalle on suunniteltu merkittävää rahoitusta myös ohjelmakaudelle 2021-2027.

Luova Eurooppa –ohjelma tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Kulttuurin alaohjelmassa rahoitetaan vähintään kolmen maan välisiä yhteistyöhankkeita, verkostoja ja foorumeita. Median alaohjelma tukee audiovisuaalista tuotantoa, peliteollisuutta ja festivaaleja. Lisäksi mikro- ja pk-yritykset voivat saada lainantakausta ohjelman monialaisesta toimintalinjasta.

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Ohjelma rahoittaa opiskelijoiden liikkuvuutta sekä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita koulutuksen, nuorisotyön ja urheilualan kehittämiseksi. Rahoitusta voivat hakea mm. oppilaitokset, järjestöt ja kuntien nuorisotoimet.

Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva EU-ohjelma (EaSI) yhdistää kaksi rahoitusinstrumenttia Progress -ohjelma, EURES sekä Progress-mikrorahoitus. Progress-ohjelma järjestää kilpailutuksia ja projektihakuja julkisille ja yksityisille toimijoille. EURES-ohjelma edistää työvoiman liikkuvuutta Euroopassa, ja yritykset voivat hakea palvelun kautta työntekijöitä.

Kansalaisten Eurooppa –ohjelmalla tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää kansalaisten aktiivista osallistumista EU-päätöksentekoon. Tukea voivat hakea mm. julkiset toimijat, koulutusorganisaatiot ja järjestöt.

EU:n terveysalan toimintaohjelma (EU Health Programme) tähtää terveysongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisemiseen sekä innovatiivisten terveydenhuoltojärjestelmien kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa rahoitusta viidessä eri muodossa. Ohjelma järjestää tarjouskilpailuja (100% EU-rahoitus) mm. tutkimusten tekemiseen ja ratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi rahoitusta on tarjolla vähintään kolmen maan välisiin hankkeisiin ja viranomaisten yhteistoimintahankkeisiin. Voittoa tuottamattomat järjestöt ja verkostot voivat saada toimintatukea niiden tukiessa ohjelman tavoitteita. Viides rahoitusmuoto on tuki Euroopan laajuisille terveysalan kokouksille.

Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme, REC) edistää Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia ja vapauksia huomioiden myös erityisryhmät. Ohjelma rahoittaa erilaisia hankkeita mm. osallisuuden kehittämiseen, koulutukseen, vastavuoroiseen oppimiseen, tietoisuuden kasvattamiseen ja tutkimuksiin liittyen.

EU:n oikeusalan ohjelma edistää oikeuksien toteutumista ja lainsäädännön yhdenmukaista tulkintaa EU-alueella. Rahoitusta myönnetään mm. vastavuoroiseen oppimiseen, koulutukseen ja analyyseihin.

1Älykkään erikoistumisen strategioiden (smart specialisation strategy, S3) tarkoituksena on parantaa alueiden kilpailukykyä tunnistamalla ja priorisoimalla niiden olemassa olevia vahvuuksia. Älykkään erikoistumisen strategia on edellytys mukanaoloon EU:n rakennerahastoissa ohjelmakaudella 2014-2020. Lapin älykkään erikoistumisen prioriteetteihin voi tutustua täällä.

Näin me se tehdään -tarinat on laadittu Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -hankkeen toimesta. Piirros: Netta Nikander  Poronsarvet: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen