Arctic Sport

 • Arctic Sport -verkoston tarkoituksena on tuoda yhteen Lapin liikunta-alan toimijat sektorirajat ylittäen ja viedä yhteistyöllä Lappi eturivin paikolle kehityksen kelkkaan.

 • Tavoitteena edistää lappilaisten terveellisiä elämäntapoja, osaamispohjan vahvistamista ja uusia innovaatioita.

 • Alueellinen yhteistyö luo pohjan kansainväliselle yhteistyölle, jolla laajennetaan osaamispohjaa ja parannetaan lappilaisten mahdollisuuksia.

 • Verkostossa mukanaolo vaatii ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen.

Liikunta- ja urheilualalla on valtava potentiaali sekä lappilaisten hyvinvoinnin että alueen kasvun ja elinvoiman näkökulmasta. Globaalit muutokset kuten elinkeinojen ja työn murros, teknologian kehitys ja uudet kulutustottumukset luovat haasteita, mutta myös täysin uusia mahdollisuuksia liikunta-alalle. Lisäksi vanhojen perinteisten lajien rinnalle nousee jatkuvasti mielenkiintoisia uusia harrastusmahdollisuuksia, joissa tuotekehittämisen mahdollisuudet ovat rajattomat. Urheilu linkittyy luontevasti myös muihin aloihin kuten terveydenhuoltoon, matkailuun, peliteollisuuteen ja liikenteeseen. Eri alojen välisissä kytköksissä on valtavasti valjastamatonta potentiaalia. Suomessa liikunta-ala elinkeinona kasvanut koko 2000-luvun, myös samanaikaisesti kun monet muut alat ovat kärsineet taantumasta. Liikunta-alalla onkin paljon nuoria kasvavia yrityksiä muihin aloihin verrattuna.1

Lapissa liikunta-alalla on valtava osaamispotentiaali sadoissa urheiluseuroissa ja yhdistyksissä, kunnissa ja alan yrityksissä. Lapin ammattikorkeakoulu on yksi harvoista liikunta-alan korkeakouluista Suomessa, minkä lisäksi myös alan osaajia koulutetaan myös muissa oppilaitoksissa ympäri maakuntaa. Lisäksi Lapinolosuhteet ja infrastruktuuri antavat loistavat mahdollisuudet erityisesti talviurheilun ja luontoliikunnan kehittämiseen.

Liikunta-alan liiketoiminta linkittyy alan perinteisten yritysten lisäksi vahvasti matkailuun. Liikunta-alan osuus maakunnan yritystoiminnasta on laajaa, kun huomioidaan, liikuntamatkailu, reitistöstä ja muusta infrasta huolehtivat urakoitsijat sekä muotoilu-, it- ja peliosaaminen. Näiden, muiden alojen yhteistyö voi poikia uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia.

1TEM raportteja 20/2014

Kuva: Lapin materiaalipankki | Juha Kauppinen

Mikä Arctic Sport –verkosto?

Arctic Sport verkoston tarkoituksena on koota yhteen lappilaiset liikunta-alan toimijat sektorirajat ylittäen. Verkosto toimii ekosysteemin tavoin ja sen avulla kehitetään lappilaisten liikuntamahdollisuuksia ja hyvinvointia sekä uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

Arctic Sport verkoston tarkoituksena on löytää sektorit ylittävällä yhteistyöllä uusia ratkaisuja esimerkiksi liikkumisen edistämiseen, kestävien toimintatapojen ja digitaalisten ratkaisujen haltuunottoon sekä rahoituspohjan vahvistamiseen. Yksittäisellä toimijalla ei aina ole resursseja vastata haasteisiin, mutta Arctic Sport verkoston kautta voi löytää uusia kumppaneita ja päästä mukaan yhteisiin projekteihin.

Yhteistyöllä halutaan nostaa liikunnan roolia maakunnallisessa kehittämistyössä. Verkosto tukee toiminnallaan maakuntatason päämääriä, kuten Lappi sopimuksen ja Lapin liikuntastrategian tavoitteita. Luomalla parempi toimintaympäristö Lapin liikunta-alan toimijoille, edistetään hyvinvointia, liiketoimintamahdollisuuksia ja alueen elinvoimaa.

Verkosto on laitettu liikkeelle Lapin Liikunnan, Lapin AMK:n, Santasport Lapin urheiluopiston, Lapin yliopiston sekä Lapin liiton yhteistyönä. Kyseessä on avoin verkosto, johon kaikki toimijat ovat tervetulleita, ja tarkoitus on, että verkosto toimii jatkossa itsenäisesti. Tarkoituksena on tuoda toimijoita yhteen mm. erilaisten teematapaamisten, työryhmien ja koulutusten muodossa. Mukanaolo verkostossa vaatii ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen.

“Arctic Sport verkoston tarkoituksena on koota yhteen hajallaan olevat toimijat ja löytää sektorit ylittävällä yhteistyöllä uusia ratkaisuja esimerkiksi liikkumisen edistämiseen, kestävien toimintatapojen ja digitaalisten ratkaisujen haltuunottoon sekä rahoituspohjan vahvistamiseen. ”

Kansainvälisyydellä lisää mahdollisuuksia

Liikunta-alaa kehitetään myös kansainvälisellä yhteistyöllä, erilaisten alueidenvälisten hankkeiden ja kumppanuuksien avulla. Lappi on mukana kansainvälisessä yhteistyössä nostaakseen urheilu-osaamisensa profiilia ja edistääkseen alan liiketoimintaa ja innovaatioita. Tavoitteena on tehdä Arctic Sport –verkostosta Eurooppa-tasolla tunnustettu johtava innovaatiokeskittymä.

Lappi on toinen johtavista kumppaneista eurooppalaisessa alueidenvälisessä ClusSport –kumppanuudessa, jossa 10 aluetta tekee yhteistyötä alan investointien, innovaatioiden ja yhteistyön tukemiseksi kaikkialla Euroopassa. Tavoitteena on kasvattaa alan merkitystä EU tasolla, ja jakaa alan erityisosaamista kumppanialueiden välillä alueellisen kasvun, hyvinvoinnin ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Kumppanuudessa on kolme keskeistä kehittämisteema:

 • ICT4SElf – Älykkäät urheiluvarusteet
 • ICT4Env – Älykkäät liikuntaympäristöt ja esineiden internet
 • Sport4Vitality – Terveellinen ja aktiivinen elämäntapa

Inno4Sports –hanke on Interreg Europe rahoitteinen viiden maan välinen hanke, jossa tarkoituksena on kehittää käytäntöjä liikunta-alan edistämiseen jokaisella kumppanialuella hyödyntäen alueidenvälistä oppimista. Tavoitteena on:

 • Parantaa urheilu-, liikunta-, ja hyvinvointialojen yritysten pääsyä markkinoille
 • Lisätä urheilu-, liikunta- ja hyvinvointialojen yhteyttä alueellisiin kehitysohjelmiin
 • Tutkia toimialat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia
 • Parantaa yhteyksiä kuluttajien tarpeisiin ja yhteiskunnallisiin trendeihin

Erasmus+ -rahoitteinen AMID (Athletic migration: Dual Career and qualification in sports)  -hanke edistää ja tukee urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuraa verkostossa, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään osaamista urheilun ja opiskelun yhdistämiseen erityisesti vaihto-opiskelu huomioon ottaen. LifeAge (Promoting the shift sedentary Lifestyle towards active Ageing) puolestaan edistää kaikenikäisten liikunnallisuutta ja terveyttä edistävää liikuntaa. Hankkeessa mitataan fyysistä suorituskykyä yli 55-vuotiaiden osalta ja luodaan liikuntaan kannustavia toimintamalleja.

Miten pääsee mukaan?

Pääset mukaan postituslistalle vastaamalla kyselyyn Lapin liikunta-alan verkoston tarpeista.

Mukaan pääset myös ottamalla yhteyttä pirkko.sivonen(a)lapinliitto.fi ja kertomalla yhteystietosi (sähköposti) sekä mistä aihealueista olet erityisesti verkoston toiminnassa kiinnostunut.

Listalla oleville lähetetään tietoa teematapaamisista ja muista tapahtumista.

“Lappi on mukana kansainvälisessä yhteistyössä nostaakseen urheilu-osaamisensa profiilia ja edistääkseen alan liiketoimintaa ja innovaatioita.”