Arctic Sport

  • Arctic Sport -verkosto tuo yhteen Lapin liikunta-alan toimijat sektorirajat ylittäen ja viedä yhteistyöllä Lappi eturivin paikolle kehityksen kelkkaan.

  • Toiminnalla halutaan edistää alan yrittäjyyttä, osaamista, uusien innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä ja samalla lappilaisten liikkumista.

  • Alueellinen yhteistyö luo pohjan kansainväliselle yhteistyölle, jolla laajennetaan osaamis- ja rahoituspohjaa ja parannetaan lappilaisten mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

  • Verkostossa mukanaolo vaatii ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen.

Liity verkostoon tästä!

Seuraa somessa #ArcticSportLapland

Liikunta-ala on täynnä mahdollisuuksia

Globaalit muutokset kuten elinkeinojen ja työn murros, teknologian kehitys ja uudet kulutustottumukset luovat haasteita, mutta myös täysin uusia mahdollisuuksia liikunta-alalle. Lisäksi vanhojen perinteisten lajien rinnalle nousee jatkuvasti mielenkiintoisia uusia harrastusmahdollisuuksia, joissa tuotekehittämisen mahdollisuudet ovat rajattomat. Urheilu linkittyy luontevasti myös muihin aloihin kuten terveydenhuoltoon, matkailuun, peliteollisuuteen ja liikenteeseen. Eri alojen välisissä kytköksissä on valtavasti valjastamatonta potentiaalia. Suomessa liikunta-ala elinkeinona kasvanut koko 2000-luvun, myös samanaikaisesti kun monet muut alat ovat kärsineet taantumasta. Liikunta-alalla onkin paljon nuoria kasvavia yrityksiä verrattuna moniin muihin aloihin (TEM raportteja 20/2014).

Terveyshyötyjen lisäksi liikunnalla on merkittävä potentiaali sosiaalisten ongelmien kuten syrjäytymisen ratkaisemisessa. Urheilu ja liikunta tukevat myös Lapin elinvoimaisuutta ja maakuntamme pitämistä asuttuna.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Juha Kauppinen

Mikä Arctic Sport -verkosto?

Arctic Sport -verkosto kokoaa yhteen lappilaiset liikunta-alan toimijat sektorirajat ylittäen. Verkosto toimii ekosysteemin tavoin ja sen avulla kehitetään lappilaisten liikuntamahdollisuuksia ja hyvinvointia sekä uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

Lapissa liikunta-alalla on valtava osaamispotentiaali sadoissa urheiluseuroissa ja yhdistyksissä, kunnissa ja alan yrityksissä. Lapin ammattikorkeakoulu on yksi harvoista liikunta-alan korkeakouluista Suomessa, minkä lisäksi myös alan osaajia koulutetaan myös muissa oppilaitoksissa ympäri maakuntaa. Lisäksi Lapinolosuhteet ja infrastruktuuri antavat loistavat mahdollisuudet erityisesti talviurheilun ja luontoliikunnan kehittämiseen.

Liikunta-alan liiketoiminta linkittyy alan perinteisten yritysten lisäksi vahvasti matkailuun. Liikunta-alan osuus maakunnan yritystoiminnasta on laajaa, kun huomioidaan, liikuntamatkailu, reitistöstä ja muusta infrasta huolehtivat urakoitsijat sekä muotoilu-, it- ja peliosaaminen. Eri alojen yhteistyö voi poikia uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia.

Mitä tavoittelemme?

Arctic Sport verkosto edistää:

  • Urheilu-, liikunta-, ja hyvinvointialojen innovaatioita ja niiden pääsyä markkinoille
  • Alan koulutusta ja osaamista
  • Digitaalisten ratkaisujen haltuunottoa
  • Kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
  • Lappilaisten liikkumista ja hyvinvointia
  • Lapin houkuttelevuutta asuinpaikkana

Verkosto tukee toiminnallaan maakuntatason päämääriä, kuten Lappi sopimuksen, Lapin liikuntastrategian ja Älykkään erikoistumisen tavoitteita.

Tehemä pois!

Kokemusten ja asiantuntemuksen jakaminen → Haasteiden kanssa ei tarvitse kamppailla yksin

Mielessä idea? → Verkostosta sparrausapua ideoiden muuttamiseksi konkreettisiksi

Yhdessä voi tarttua mahdollisuuksiin, joihin ei yksin resurssit riitä → Pienikin toimija voi päästä mukaan yhteistyöprojekteihin, joilla kehitetään Lapin liikuntakenttää

Halua kasvuun? → Mahdollisuus löytää uusia kumppaneita Lapista ja maailmalta

Arctic Sport –verkoston toiminta perustuu sektorit ylittävään yhteistyöhön. Yhdistämällä eri toimijoiden voimavarat luodaan Lapin liikunta-alalle paremmat edellytykset ja eri toimijoiden ja aihealueiden törmäyttäminen voi johtaa aivan uusiin innovaatioihin.

Toimijoita tuodaan yhteen mm. erilaisten teematapaamisten, työryhmien ja koulutusten muodossa. Mukanaolo verkostossa vaatii ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen.

Verkosto on laitettu liikkeelle Lapin Liikunnan, Lapin AMK:n, Santasport Lapin urheiluopiston, Lapin yliopiston sekä Lapin liiton yhteistyönä vuonna 2019. Kyseessä on avoin verkosto, johon kaikki toimijat ovat tervetulleita, ja tarkoitus on, että verkosto toimii jatkossa itsenäisesti.

Kansainvälisyydestä lisää mahdollisuuksia

Liikunta-alaa kehitetään myös kansainvälisellä yhteistyöllä, erilaisten alueidenvälisten hankkeiden ja kumppanuuksien avulla. Lappi on mukana kansainvälisessä yhteistyössä nostaakseen urheilu-osaamisensa profiilia ja edistääkseen alan liiketoimintaa ja innovaatioita. Tavoitteena on luoda Arctic Sport verkoston avulla lappilaisia liikunta-alan menestystarinoita.

Inno4Sports –hanke on Interreg Europe rahoitteinen viiden maan välinen hanke, jossa tarkoituksena on kehittää käytäntöjä liikunta-alan edistämiseen jokaisella kumppanialuella hyödyntäen alueidenvälistä oppimista. Hankkeen koordinaattorina toimii Sports and Technology Foundation (Alankomaat). Muut hankekumppanit tulevat Suomesta, Espanjasta, Unkarista, Puolasta ja Belgiasta. Lue lisää.

Lappi on toinen johtavista kumppaneista eurooppalaisessa alueidenvälisessä ClusSport –kumppanuudessa, jossa 10 aluetta tekee yhteistyötä alan investointien, innovaatioiden ja yhteistyön tukemiseksi kaikkialla Euroopassa. Tavoitteena on kasvattaa alan merkitystä EU tasolla, ja jakaa alan erityisosaamista kumppanialueiden välillä alueellisen kasvun, hyvinvoinnin ja uusien työpaikkojen luomiseksi

Erasmus+ -rahoitteinen AMID (Athletic migration: Dual Career and qualification in sports)  -hanke edistää ja tukee urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuraa verkostossa, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään osaamista urheilun ja opiskelun yhdistämiseen erityisesti vaihto-opiskelu huomioon ottaen. LifeAge (Promoting the shift sedentary Lifestyle towards active Ageing) puolestaan edistää kaikenikäisten liikunnallisuutta ja terveyttä edistävää liikuntaa. Hankkeessa mitataan fyysistä suorituskykyä yli 55-vuotiaiden osalta ja luodaan liikuntaan kannustavia toimintamalleja.

Inno4Sports julkaisuja:

Inno4Sports Newsletter 2